Spring naar content

Binnen een straal van 32 km, vanaf 20 euro gratis bezorgd, Buiten straal van 32 km vanaf 50 euro gratis bezorgd

voor 15:00 uur besteld, is de volgende dag in huis

Klanten beoordelen ons met een 9.4/10

Algemene voorwaarden

Definities

1. De slager: De Pure Slager, gevestigd te Baarleseweg 56 A onder KvK nr. 59160772.
2. De klant: degene met wie de slager een overeenkomst is aangegaan.
3. Partijen: de slager en klant.

 

Toepasselijkheid algemene voorwaarden
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of producten door of namens de slager.

2. Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.
3. Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene voorwaarden van de klant of van derden uitdrukkelijk uit.

 

Prijzen en informatie

1. Alle op de website en in andere van de slager afkomstige materialen vermelde prijzen zijn inclusief btw en, tenzij op de website anders vermeld, andere heffingen die van overheidswege worden opgelegd.
2. Indien er verzendkosten of eventuele andere bijkomende kosten worden gerekend, zal dit duidelijk, tijdig voor het sluiten van de overeenkomst worden vermeld. Daarnaast zullen deze kosten in het bestelproces apart worden weergegeven.
3. De inhoud van de website is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. De slager kan echter niet garanderen dat alle informatie op de website te allen tijde juist en volledig is. Alle prijzen en overige informatie op de website en in andere van de slager afkomstige materialen zijn dan ook onder voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten.
4. De slager kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor (kleur)afwijkingen ten gevolge van beeldschermkwaliteit.

 

Gevolgen niet tijdig betalen

1. Betaalt de klant niet binnen de overeengekomen termijn, dan is de slager gerechtigd een rente van 1% per maand in rekening te brengen vanaf de dag dat de klant in verzuim is, waarbij een gedeelte van een maand voor een hele maand wordt gerekend.
2. Wanneer de klant in verzuim is, is hij bovendien buitengerechtelijke incassokosten en eventuele schadevergoeding verschuldigd aan de slager.
3. De incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.
4. Wanneer de klant niet tijdig betaalt, mag de slager zijn verplichtingen opschorten totdat de klant aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.
5. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling aan de zijde van de klant, zijn de vorderingen van de slager op de klant onmiddellijk opeisbaar.
6. Weigert de klant zijn medewerking aan de uitvoering van de overeenkomst door de slager, dan is hij nog steeds verplicht de afgesproken prijs aan de slager te betalen.

 

Levering

1. Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.
2. Levering vindt plaats bij de slager, tenzij partijen anders zijn overeengekomen.
3. Levering van online bestelde producten vindt plaats op het door de klant aangegeven adres.
4. Indien de overeengekomen bedragen niet of niet op tijd worden voldaan, heeft de slager het recht om zijn verplichtingen op te schorten totdat het overeengekomen deel alsnog is voldaan.
5. Bij te late betaling is er sprake van schuldeisersverzuim, met als gevolg dat de klant een verlate levering niet aan de slager kan tegenwerpen.

 

Levertijd

1. De door de slager opgegeven levertijden zijn indicatief en geven de klant bij overschrijding daarvan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.
2. De levertijd vangt aan op het moment dat de klant het (elektronische) bestelproces volledig heeft afgerond en daarvan een (elektronische bevestiging) heeft gekregen van de slager.
3. Overschrijding van de opgegeven levertijd geeft de klant geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht om de overeenkomst te ontbinden, tenzij de slager niet binnen 14 dagen na daartoe schriftelijk te zijn aangemaand kan leveren of partijen hierover iets anders hebben afgesproken.

 

Feitelijke levering

De klant dient ervoor zorg te dragen dat de feitelijke levering van de door hem bestelde producten tijdig kan plaatsvinden.

 

Leveringskosten

Leveringskosten zijn voor rekening van de klant, tenzij het afleveradres zich geografisch tussen Breda en Tilburg bevindt (door de slager te bepalen) en tenzij partijen hierover iets anders hebben afgesproken.

 

Garantie

De klant moet de geleverde goederen onmiddellijk na ontvangst controleren op transportschade, duidelijke gebreken en gegarandeerde eigenschappen. De verantwoordelijkheid van degene die de goederen transporteert en/of aflevert, houdt op zodra de goederen door de klant zijn aangenomen. Transportschade moet direct op het leveringsbewijs of op de rekening bevestigd zijn door de slager of degene die de goederen aflevert, anders kan er geen vergoeding plaatsvinden. Andere duidelijke gebreken moet de klant onmiddellijk binnen 48 uur schriftelijk melden.

Onze garantie heeft geen betrekking op schade die door de klant is veroorzaakt vanwege een verkeerde behandeling, of door schade, die door natuurlijke krimp, door vocht, door te warme ruimtes, door buitengewone weersgesteldheden en temperatuurinvloeden of door natuurlijke aantasting (door onder andere schadelijke dieren of planten) ontstaat. De klant moet bewijzen dat de schade niet zijn schuld is.

Voor zover er niet van opzettelijke of grove nalatigheid sprake is, zijn aanspraken op vergoeding van gebreken aan goederen, om elke vorm van rechtsgeldige reden dan ook, tegen de slager en de personen of organisaties die onze goederen vervoeren, uitgesloten. Voor gevolgschade aan andere goederen of aan eigendom van de klant – in het bijzonder aantasting door schadelijke dieren of planten, rot en dergelijke – is de slager niet aansprakelijk.

Voor de producten die de slager levert, geldt dat deze niet zonder opgaaf van reden geretourneerd kunnen worden en dat het wettelijk recht van ontbinding, conform art. 6:230o BW niet van toepassing is. De geleverde producten vallen onder de uitzondering zoals vermeld in art. 6:230o sub f BW. Het betreft producten die binnen de wettelijke termijn voor ontbinding kunnen bederven. Indien de producten niet aan de verwachting voldoen kan de klant zich uiteraard wenden tot de slager zoals onder ‘Klachten’ beschreven.

 

Uitvoering van de overeenkomst

1. De slager voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit.
2. De slager heeft het recht om de overeengekomen dienstverlening (gedeeltelijk) te laten verrichten door derden.
3. Zodra de bestelling door de slager is ontvangen, stuurt de slager de producten met inachtneming van het in lid 5 van dit artikel gestelde, zo spoedig mogelijk toe.
4. De slager is gerechtigd derden in te schakelen bij het uitvoeren van de verplichtingen die voortvloeien uit de overeenkomst.
5. Op de website wordt duidelijk, tijdig voor het sluiten van de overeenkomst omschreven op welke manier levering zal plaatsvinden en binnen welke termijn de producten geleverd zullen worden. Indien de mogelijkheid tot afhalen van de producten bestaat, wordt aangegeven binnen welke termijn de producten kunnen worden afgehaald.
6. Indien de slager de producten niet binnen de overeengekomen termijn kan leveren, stelt hij de klant daarvan in kennis. De klant kan in dat geval akkoord gaan met een nieuwe leverdatum of de mogelijkheid krijgen om de overeenkomst kosteloos te ontbinden.
7. Indien de klant de producten dient af te halen, dient de klant dat te doen op de dag zoals overeengekomen. Indien de klant de producten niet afhaalt, zullen de producten vernietigd worden. De betaalverplichting van de klant komt daarmee niet te vervallen.
8. Zodra de te leveren producten op het opgegeven afleveradres zijn afgeleverd, gaat het risico, waar het deze producten betreft, over op de klant. Indien uitdrukkelijk anders is afgesproken, gaat het risico al eerder over op de klant. Als de klant besluit de producten af te halen, gaat het risico over bij overdracht van de producten.

 

Informatieverstrekking door de klant

1. De klant stelt alle informatie, gegevens en bescheiden die relevant zijn voor de correcte uitvoering van de overeenkomst tijdig en in gewenste vorm en op gewenste wijze beschik¬baar aan de slager.
2. De klant staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde informatie, gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de overeenkomst niet anders voortvloeit.
3. Stelt de klant niet, niet tijdig of niet behoorlijk de door de slager redelijkerwijs verlangde informatie, gegevens of bescheiden beschikbaar en loopt de uitvoering van de overeenkomst hierdoor vertraging op, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten voor rekening van de klant.

 

Vrijwaring

De klant vrijwaart de slager tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door de slager geleverde producten.

 

Klachten

1. De klant dient een door de slager geleverd product of verleende dienst zo spoedig mogelijk te onderzoeken op eventuele tekortkomingen.
2. Beantwoordt een geleverd product of verleende dienst niet aan hetgeen de klant redelijkerwijs van de overeenkomst mocht verwachten, dan dient de klant de slager daarvan zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen 14 dagen na constatering van de tekortkomingen, op de hoogte te stellen. De klant geeft daarbij een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekort¬koming, zodat de slager in staat is hierop adequaat te reageren.
3. De klant dient aan te tonen dat de klacht betrekking heeft op een overeenkomst tussen partijen.

 

Aansprakelijkheid

1. Dit artikel is slechts van toepassing indien de klant een natuurlijke persoon is, of een rechtspersoon die handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf.
2. De totale aansprakelijkheid van de slager jegens de klant wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is beperkt tot vergoeding van maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs (inclusief btw).
3. Aansprakelijkheid van de slager jegens de klant voor indirecte schade, daaronder in ieder geval – maar uitdrukkelijk niet uitsluitend – begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verlies van gegevens en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.
4. Buiten de in de vorige twee leden van dit artikel genoemde gevallen rust op de slager jegens de klant geen enkele aansprakelijkheid voor schadevergoeding, ongeacht de grond waarop een actie tot schadevergoeding zou worden gebaseerd. De in dit artikel genoemde beperkingen komen echter te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de slager.
5. De aansprakelijkheid van de jegens de klant wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst ontstaat slechts indien de klant de slager onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en de slager ook na die termijn in de nakoming van haar verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat de slager in staat is adequaat te reageren.
6. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat de klant de schade zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen, na het ontstaan daarvan schriftelijk bij de slager meldt.
7. In geval van overmacht is de slager niet gehouden tot vergoeding van enige daardoor bij de klant ontstane schade.

 

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

1. Op iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
2. De Nederlandse rechter in het arrondissement waar de slager is gevestigd is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

Opgesteld op 10 juni 2020.

 

Download de algemene voorwaarden

Mijn winkelwagen
Je winkelwagen is leeg.

Het lijkt erop dat je nog geen keuze hebt gemaakt.